Λεξικό – Ορολογία Franchise

ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Franchise:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Franchise:
ΕΝΝΟΙΑ: (*) Το σύνολο δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα κι επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνογνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας προς εκμετάλλευση για την μεταπώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες.
Χαρακτηρίζει επίσης κάθε τι που έχει σχέση με το Franchise (Σύμβαση Franchise).
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Franchising:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Franchising:
ΕΝΝΟΙΑ: (*) είναι η εμπορική μέθοδος με την οποία μια επιχείρηση ο δικαιοπάροχος, παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο, έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Business Format Franchise:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Επιχειρηματικός Τύπος Franchise:
ΕΝΝΟΙΑ: Ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σύστημα franchise.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Franchisor:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Δικαιοπάροχος:
ΕΝΝΟΙΑ: Είναι η επιχείρηση που παραχωρεί στην άλλη, τον δικαιοδόχο, έναντι αμέσου ή εμμέσου οικονομικού ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Disclosure:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Υποχρέωση πληροφόρησης:
ΕΝΝΟΙΑ: Είναι η υποχρέωση του δικαιοπαρόχου να παρέχει εγγράφως σε κάθε υποψήφιο δικαιοδόχο και μέσα σε εύλογο χρόνο πριν από την υπογραφή ενός δεσμευτικού εγγράφου πλήρη κι ακριβή πληροφόρηση σχετικά με την εταιρική και οικονομική του κατάσταση, το επιχειρηματικό του ιστορικό, την περιγραφή της επιχείρησης που είναι αντικείμενο του franchise, την περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών της τεχνογνωσίας, την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τον δικαιοδόχο, το προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης μιας επιχείρησης franchise, την βιωσιμότητα του συστήματος, τα βασικά στοιχεία της σύμβασης franchise, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών του δικτύου και με άλλα που προβλέπονται είτε από ειδική νομοθεσία είτε από τον εθνικό Κώδικα Δεοντολογίας για το Franchising.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Franchisee:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Δικαιοδόχος:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι η επιχείρηση στην οποία παραχωρείται από τον δικαιοπάροχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Direct Franchise:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Άμεσο Franchise:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι η περίπτωση όπου ο δικαιοπάροχος παρέχει σε κάθε επιμέρους δικαιοδόχο την συμβατική δυνατότητα να λειτουργήσει το franchise από μία και συγκεκριμένη μονάδα εκμετάλλευσης που βρίσκεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσα στη χώρα ανάπτυξης.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Industrial Franchise:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Βιομηχανικό Franchise:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι μια μορφή franchising όπου μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος, παρέχει σε μια άλλη επιχείρηση, τον δικαιοδόχο, την άδεια να παράγει ή να μεταποιεί συγκεκριμένα προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες του δικαιοπαρόχου και να τα πωλεί με το σήμα του.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Distribution Franchise:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Franchise Διανομής:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι μια μορφή franchising όπου μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος, παρέχει σε μια άλλη επιχείρηση, τον δικαιοδόχο, την άδεια να εκμεταλλεύεται το franchise μέσα από τη λιανική πώληση σε τελικούς καταναλωτές συγκεκριμένων προϊόντων μέσα από το κατάστημά του και κάτω από τα διακριτικά γνωρίσματα του δικαιοπαρόχου.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Services Franchise:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Franchise Υπηρεσιών:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι μια μορφή franchising όπου μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος, παρέχει σε μια άλλη επιχείρηση, τον δικαιοδόχο, την άδεια να εκμεταλλεύεται το franchise μέσα από την παροχή σε τελικούς καταναλωτές συγκεκριμένων υπηρεσιών μέσα από το κατάστημά του και κάτω από τα διακριτικά γνωρίσματα του δικαιοπαρόχου.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Mobile Franchise:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Κινητό Franchise:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι μια μορφή franchising όπου μια επιχείρηση, ο δικαιοπάροχος, παρέχει σε μια άλλη επιχείρηση, τον δικαιοδόχο, την άδεια να εκμεταλλεύεται το franchise μέσα από την παροχή σε τελικούς καταναλωτές συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών κι εκτός του καταστήματός του και κάτω από τα διακριτικά γνωρίσματα του δικαιοπαρόχου.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Master Franchisee/ Sub-Franchisor:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Βασικός Δικαιοδόχος:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι η επιχείρηση, στην οποία ο δικαιοπάροχος, παρέχει την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσω της από τον βασικό δικαιοδόχο περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise μέσα από συγκεκριμένες μονάδες εκμετάλλ??υσης (καταστήματα) που καθένας από αυτούς δημιουργεί μέσα στην ίδια γεωγραφική περιοχή βάσει ενός δεδομένου χρονικού σχεδίου ανάπτυξης, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα της παράλληλης δημιουργίας κι εκμετάλλευσης από τον ίδιο τον βασικό δικαιοδόχο μιας ή περισσοτέρων μονάδω?? εκμετάλλευσης στην ίδια γεωγραφική περιοχή.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Area Developer:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Δικαιοδόχος Ανάπτυξης Περιοχής:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι η επιχείρηση, στην οποία ο δικαιοπάροχος, παρέχει την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσω της από τον ίδιο δημιουργίας κι εκμετάλλευσης περισσοτέρων της μιας μονάδων εκμετάλλευσης βάσει ενός δεδομένου χρονικού σχεδίου ανάπτυξης.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Area Development:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Ανάπτυξη Περιοχής:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι η περίπτωση όπου ο δικαιοπάροχος παρέχει σε μια επιχείρηση, τον δικαιοδόχο ανάπτυξης περιοχής, την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή μέσω της από τον ίδιο δημιουργίας κι εκμετάλλευσης περισσοτέρων της μιας μονάδων εκμετάλλευσης βάσει ε??ός δεδομένου χρονικού σχεδίου ανάπτυξης.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Development Schedule:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Χρονικό Σχέδιο Ανάπτυξης:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι το δεδομένο συμβατικό χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο βασικός δικαιοδόχος και ο δικαιοδόχος ανάπτυξης περιοχής υποχρεούνται να αναπτύξουν το δίκτυο δικαιοδόχων του συστήματος κατά τα ανωτέρω.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Multiunit Franchising:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Franchising Πολλαπλών Σημείων
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι η επιχείρηση στην οποία παραχωρείται από τον δικαιοπάροχο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του franchise με σκοπό την εμπορία συγκεκριμένων τύπων προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσα από την δημιουργία περισσοτέρων της μιας μονάδων εκμετάλλευσης μέσα στην ίδια ή σε άλλη γεωγραφ??κή περιοχή.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Franchise Fee:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Δικαίωμα Εισόδου:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι μια εφάπαξ αμοιβή που καταβάλλει ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαίωματος εκμετάλλευσης του franchise.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Royalties:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Περιοδικά Δικαιώματα:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι το συνεχές οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλει περιοδικά ο δικαιοδόχος στον δικαιοπάροχο για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του franchise καθόλη τη διάρκεια της συμβατικής τους σχέσης.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Franchise Training:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Εκπαίδευση Franchise:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι η εκπαίδευση που παρέχει ο δικαιοπάροχος στον δικαιοδόχο και στους υπαλλήλους του πάνω στο franchise και στις μεθόδους εκμετάλλευσής του.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Quality Control:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Ποιοτικός Έλεγχος:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι ο έλεγχος που διενεργεί ο δικαιοπάροχος επί τόπου στις μονάδες εκμετάλλευσης του franchise ώστε να πιστοποιείται η συμμόρφωση των δικαιοδόχων του δικτύου με τους κανόνες του Εγχειριδίου Λειτουργίας του franchise και τους όρους της σύμβασης franchise που έχουν υπογράψει τους ??χετικούς με την ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών.
ΞΕΝΟΣ ΟΡΟΣ: Buy Back Option:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Επιλογή Εξαγοράς:
ΕΝΝΟΙΑ: Eίναι η περίπτωση όπου – σε περίπτωση λήξης ή λύσης μιας σύμβασης franchise – ο δικαιοπάροχος ασκεί το συμβατικό του δικαίωμα να ζητήσει από τον δικαιοδόχο να του πωλήσει είτε την επιχείρησή του, είτε μέρος αυτής είτε τα προϊόντα που έχουν απομείνει στην κυριότητα του δικαιοδόχου κατά την λύση ή λήξη της σύμβασης.
(*) Ορισμός προβλεπόμενος από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 4087/80 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1988 για την εφαρμογή του άρθρου 85 παρ. 3 της Συνθήκης της Ρώμης σε κατηγορίες συμφωνιών franchise (ΕΕ της 28.12.1988 αριθ. L 359 σελ. 46).